• Home
  • Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η «PHARMACHAIN ΙΚΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αλκμήνης 43 και ΓΕ.ΜΗ: 125583403000, αντιμετωπίζει το απόρρητό σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή σας είτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, είτε στην αίτησή σας κατά τη διαδικασία έκδοσης της Pharma Bonus Card, και τα οποία προσωπικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής GDPR).

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρία με την επωνυμία «PHARMACHAIN ΙΚΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αλκμήνης 43, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής Χαράλαμπο Σαρδέλη του Δημητρίου, email: dataprotection@pharmachain.gr .

2. H PHARMACHAIN ΙΚΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που μεταφέρετε ή έχετε μεταφέρει κατά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (επωνυμία φαρμακείου, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με την αίτηση κατά τη διαδικασία έκδοσης της Pharma Bonus Card (όνομα και επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) για τους εξής σκοπούς:
Α) Ενημερωτική επικοινωνία γενικού περιεχομένου – γενικές ενημερώσεις για την εταιρία
Β) επικοινωνία για προσφορές – προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται στους πελάτες
Γ) βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Δ) συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας
Ε) Εκτέλεσης των παραγγελιών σας

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεσή σας ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις που απορρέουν από Νόμους, Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 6 του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

3. Οι συνεργάτες της PHARMACHAIN ΙΚΕ που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του GDPR.

4. Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους η PHARMACHAIN ΙΚΕ έχει υπογράψει συμβάσεις, που παρέχουν στην εταιρία επαγγελματικές, φορολογικές/ διαχειριστικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής). Οι αναφερόμενοι ως άνω αποδέκτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμενοι για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της PHARMACHAIN ΙΚΕ και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του GDPR.

5. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή η Pharma Bonus Card είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού ή ακύρωσης της Pharma Bonus Card, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν, εάν υπάρχει έννομο συμφέρον της PHARMACHAIN ΙΚΕ ή νομική της υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

6. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα προς τον εκπρόσωπο της PHARMACHAIN ΙΚΕ ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 GDPR, όπως: να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να επαληθεύσετε το περιεχόμενο αυτών, την προέλευση, την ορθότητα, τοποθεσία, να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τη συμπλήρωση ελλείψεων, τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον GDPR, καθώς και την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την αντίθεση σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον GDPR.

7. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον GDPR, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή/ και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ COOKIES
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η PHARMACHAIN ΙΚΕ χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει.