• Home
  • Όροι χρήσης υπηρεσιών του δικτύου PharmaChain

Όροι χρήσης υπηρεσιών του δικτύου PharmaChain

Η εγγραφή και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως pharmachain.gr , αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ο  όρος  ''εταιρεία μας'' αναφέρεται αποκλειστικά στην εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας pharmachain.gr σύμφωνα με το νόμο.

O   όρος ‘’χρήστης’’ αναφέρεται αποκλειστικά στον εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας pharmachain.gr. 

Το pharmachain.gr μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία, αλλάζοντας απλά τον σχετικό όρο στο παρόν κείμενο, το οποίο θα βρίσκεται και πάλι προς ανάγνωση στον εν λόγω ιστότοπο. Μετά την όποια τροποποίηση, η εκ νέου πρόσβαση ή χρήση από εσάς στον ιστότοπο, θα συνεπάγεται αποδοχή από την πλευρά σας της σχετικής τροποποίησης. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την πλευρά σας ή με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, εκτός αν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, που να αποδεικνύει την τροποποίηση.

Το pharmachain.gr, στην παρούσα μορφή του, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση φαρμακείου, τα οποία είναι και τα μόνα που επιτρέπεται να κάνουν χρήση του. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση του pharmachain.gr είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που το χρησιμοποιεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του φαρμακείου ικανός για δικαιοπραξία.
 
Αντικείμενο υπηρεσιών ιστότοπου.

Το pharmachain.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα αποτελούμενη από τέσσερις υποενότητες.

Α. Το PharmaSales, μέσω του οποίου εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμακείου μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους που είναι διαθέσιμα προς πώληση, και τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να πραγματοποιούν παραγγελίες απευθείας προς αυτές τις εταιρείες. Με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας από το φαρμακοποιό τα στοιχεία της παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην εταιρεία προμηθευτή για να γίνει η εκτέλεση της. Το ίδιο e-mail ως επιβεβαίωση της παραγγελίας λαμβάνει και ο φαρμακοποιός. Από την πλευρά σας αναγνωρίζετε ότι το pharmasales δεν πωλεί ή μεταπωλεί ή με άλλον τρόπο εκμεταλλεύεται τα προϊόντα που αναρτώνται στον ιστότοπο και ότι ενεργεί απλά και μόνο ως μέσο εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων από εσάς προς τον προμηθευτή των προϊόντων. Αναγνωρίζετε επίσης ρητά, ότι η εταιρεία μας δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τα προϊόντα αυτά, ούτε για τη διαθεσιμότητα τους, ούτε για τη σύμβαση και την εξέλιξη της σχετικής πώλησης από τους προμηθευτές προς εσάς, όπως για παράδειγμα την καταλληλότητα των προϊόντων, την έγκαιρη παράδοση τους κτλ. και ότι για κάθε παράπονο, ερώτημα, πληροφορία και εν γένει για κάθε δικαίωμα σας σε σχέση με τα προϊόντα θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά προς τον προμηθευτή αυτών και όχι στο pharmachain.gr.

B. To PharmaBay, μέσω του οποίου οι φαρμακοποιοί μέλη του pharmachain.gr μπορούν να πωλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα μεταξύ τους. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας το pharmachain.gr αποστέλλει e-mail στον πωλητή φαρμακοποιό με τα στοιχεία του αγοραστή με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί του για την πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας. Από την πλευρά σας αναγνωρίζετε ότι το pharmabay δεν πωλεί ή μεταπωλεί ή με άλλον τρόπο εκμεταλλεύεται τα προϊόντα που αναρτώνται στον ιστότοπο και ότι ενεργεί απλά και μόνο ως μέσο εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων από φαρμακείο σε φαρμακείο. Αναγνωρίζετε επίσης ρητά, ότι η εταιρεία μας δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τα προϊόντα αυτά, ούτε για τη διαθεσιμότητα τους, ούτε για τη σύμβαση και την εξέλιξη της σχετικής πώλησης από τους προμηθευτές προς εσάς, όπως για παράδειγμα την καταλληλότητα των προϊόντων, την έγκαιρη παράδοση αυτών κτλ. και ότι για κάθε παράπονο, ερώτημα, πληροφορία και εν γένει για κάθε δικαίωμα σας σε σχέση με τα προϊόντα θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά προς τον προμηθευτή αυτών και όχι στο pharmachain.gr. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη αν οι φαρμακοποιοί -  μέλη της ιστοσελίδας δε συμμορφώνονται και δεν ακολουθούν τη φαρμακευτική και τη φορολογική νομοθεσία. Παρόλα αυτά το pharmachain.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία και το σκοπό της ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται η διακίνησή τους από φαρμακείο σε φαρμακείο ή έχουν για διάφορους λόγους απαγορευτεί από την αγορά. 

Γ. Το PharmaDeals, μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προσφορά αυτή. Η pharmachain.gr δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή παρά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των προμηθευτών.

Δ. Το PharmaBusiness, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης του φαρμακείου (marketing, management, merchandising κ.α.)από την εταιρεία μας ή συνεργάτες μας. Το PharmaBusiness δεν πουλάει προϊόντα αλλά υπηρεσίες για τις οποίες το φαρμακείο θα λάβει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
  
Ακύρωση της παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε εντός της ημέρας ή αν επρόκειτο για μη εργάσιμη εντός της 1ης εργάσιμης και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τους προμηθευτές. 
 
Ευθύνη Χρήστη 

Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι φαρμακοποιός ή εταιρεία με άδεια λειτουργίας φαρμακείου, ο οποίος ασκεί νόμιμη σχετική εμπορική δραστηριότητα, και τα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει στη φόρμα εγγραφής είναι αληθή και ορθά. 

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφυγόντα κέρδη και δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση στοιχείων μελών του δικτύου για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας συναλλαγή μελών του δικτύου πέραν της δικτυακής πλατφόρμας. 

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. 

Χρεώσεις 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες PharmaSales, PharmaBay, PharmaDeals και PharmaBusiness είναι δωρεάν με την εγγραφή. Πάραυτα ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει, εφόσον ενημερωθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω εκπροσώπου μας, πακέτο πρόσθετων υπηρεσιών (στο εξής START και EXPERT χαρακτηριστικά) και το οποίο έχει ειδικές χρεώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Οι χρεώσεις μπορούν να γίνουν είτε μέσω κατάθεσης σε τράπεζα είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Μετά την καταβολή θα αποσταλεί από την εταιρεία μας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αντίτιμα για παροχές (πληρωμές), τα οποία έχουν καταβληθεί από το χρήστη και τυχόν υπερβαίνουν το υπολειπόμενο διάστημα της συμφωνίας επιστρέφονται αναλογικά στο χρήστη. Άλλες αξιώσεις του χρήστη αποκλείονται.
 
Περιορισμοί χρήσης 

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε φανερού περιεχομένου του ιστότοπου , μόνο για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και για τις ανάγκες της παραγγελίας σας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στην παρούσα, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης του περιεχομένου του ιστότοπου. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του pharmachain.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ. αποτελούν ιδιοκτησία του pharmachain.gr ή περιεχόμενο που κατά παραχώρηση τρίτων χρησιμοποιεί και έτσι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή του, χρήση του ή εκμετάλλευση του , πέραν από όσα ορίζονται στο παρόν. 

Δεν μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε τον κώδικα HTML που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των ιστοσελίδων του pharmachain.gr.

Σε περίπτωση που από το περιεχόμενο των προϊόντων, των εικόνων και των πληροφοριών που παρέχονται προς ανάρτηση στον ιστότοπο, από τους προμηθευτές των προϊόντων, υπάρξει προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου προσώπου, όπως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ρητά διευκρινίζεται ότι το pharmachain.gr δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά και ότι το προβαλλόμενο πρόσωπο θα πρέπει να απευθυνθεί κατά του αντίστοιχου προμηθευτή. 
  
 
"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
  

Σε περίπτωση διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του χρήστη, σύμφωνα με τον GDPR, γίνεται ανωνυμοποίηση του λογαριασμού του. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει διαγραφεί, δεν θα εμφανίζονται στο ιστορικό παραγγελιών όσων έχουν συμβληθεί μαζί του.


Καταγγελία

Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών. Αντίστοιχα το pharmachain.gr έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το λογαριασμό σας, οποτεδήποτε και χωρίς την επίκληση λόγου προς τούτο. Από τη σχετική ακύρωση του λογαριασμού σας ρητά συμφωνείται ότι δεν θα δημιουργείται απέναντι σας καμία ευθύνη του pharmachain.gr για κανένα λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του χρήστη, σύμφωνα με τον GDPR, γίνεται ανωνυμοποίηση του λογαριασμού του. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει διαγραφεί, δεν θα εμφανίζονται στο ιστορικό παραγγελιών όσων έχουν συμβληθεί μαζί του. 

Επίσης το pharmachain.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά τη λειτουργία του, οποτεδήποτε και χωρίς να δημιουργείται κανενός είδους ευθύνη του προς κανένα πρόσωπο. Ρητά διευκρινίζεται, ότι το pharmachain.gr δεν υπόσχεται σε κανένα πρόσωπο το χρόνο λειτουργίας του και ούτε έχει ευθύνη, αν οι χρήστες ή άλλα πρόσωπα που θα εξυπηρετούνται από αυτό αλλάξουν ή περιορίσουν άλλους τρόπους ή μεθόδους λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, βασιζόμενοι σε αυτή τη διευκόλυνση.

Στη περίπτωση οριστικής διακοπής της υπηρεσίας οι χρήστες που έχουν επιλέξει START και EXPERT xαρακτηριστικά δύνανται να αξιώσουν επιστροφής του αντιτίμου που κατέβαλαν για τις online υπηρεσίες και μόνο, για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της καταβολής των χρημάτων έως την οριστική διακοπή. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται αναλογικά βάση του τιμοκαταλόγου της εταιρείας όπως εμφανίζεται στο PharmaBusiness. Άλλες αξιώσεις του χρήστη αποκλείονται. 

Εκχώρηση

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η παρούσα συμφωνία και όλες οι συμφωνίες και πληροφορίες που ενσωματώνονται στο παρόν,  μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και κατά την κρίση του pharmachain.gr σε τρίτο μέρος. Η εκχώρηση των δικών σας υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε τρίτο πρόσωπο ρητά απαγορεύεται. 
  
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.